Polityka Prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej.

Współadministratorzy danych osobowych

Następujące organizacje, wchodzące w skład podmiotów Grupy AP7, wspólnie są administratorami Pana/Pani danych osobowych:

1. CH7 invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Kraków);
2. AP7 Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków);

dalej zwani „Współadministratorami”.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. CH7 invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz AP7 Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie są odpowiedzialne za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego. CH7 invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest odpowiedzialny za umożliwienie Panu/Pani wykonanie Pana/Pani praw. Niezależnie od powyższego, ma Pan/Pani prawo do wykonywania przysługujących Panu/Pani praw wobec Współadministratorów. W takim przypadku Pana/Pani żądanie zostanie przekazane do CH7 invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który to podmiot jest odpowiedzialny za realizację żądania.

Punkt kontaktowy

Umowa o współadministrowanie określa wspólny punkt kontaktowy, za pomocą którego może Pan/Pani skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: rodo@ap7.pl lub pisemnie na adres siedziby CH7 invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym w szczególności umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, umów pośrednictwa w najmie nieruchomości, umów o zarządzanie nieruchomością, a także w celach świadczenia usług doradczych w zakresie pośrednictwa finansowego, ekonomicznego oraz rzeczoznawstwa, a także w zakresie usług finansowych przez podmioty Grupy AP7 (dalej „usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”), są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą podmiotów Grupy AP7, a także na podstawie zawartej przez Pana/Pani umowy z podmiotami Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celach analitycznych, tj. w zakresie doboru usług dla potrzeb klientów podmiotów Grupy AP7, optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi klienta na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, iż Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych na podstawie uprzednio wyrażonych zgód, które pozostają ważne bez potrzeby ich odnawiania (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom Grupy AP7, jak również Członkom Sieci Partnerskiej AP7, Pośrednikom Sieci Partnerskiej AP7, a także innym podmiotom związanym z Grupą AP7 na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów współpracy, a nadto grupie Zaufanych Partnerów Grupy AP7 na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych Grupy AP7, z której treścią może się Pan/Pani w każdej chwili zapoznać w Punkcie kontaktowym.

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, iż jako Współadministratorzy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardem wynikającym z RODO, a dostawcą usług komunikacji elektronicznej dla podmiotów Grupy AP7 jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy o istniejącym ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, a także usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez podmioty mające siedzibę poza Polską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił Pana/Pani ostatni kontakt z podmiotami Grupy AP7. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości lub umowy pośrednictwa najmu nieruchomości lub innych umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług podmiotów Grupy AP7 do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę, jeśli te dane były przetwarzane na podstawie zgody marketingowej, lub jeśli Współadministratorzy ustalą, iż dane te się zdezaktualizowały.

Pana/Pani prawa

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przeniesienia danych osobowych;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły dotyczące możliwości i sposobu wykonania swoich praw otrzyma Pan/Pani po uprzednim kontakcie z Punktem kontaktowym.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez podmioty Grupy AP7.

Polityka cookies


Polityka

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).

2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AP7.pl z siedzibą w Krakowie (30-506), ul. Staromostowa 4/1

4. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

6. Serwis AP7.pl korzysta z plików cookies w celu:
-świadczenia usług;
-dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
-tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji;
-utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
-prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego)
-realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

7. Z uwagi na czas życia cookies, AP7.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
-sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
-stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, AP7.pl stosuje ich następujące rodzaje:
-niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
-służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
-wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
-funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
-reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
-statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym AP7.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
-zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
-zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
-określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
-blokowania lub usuwania cookies.

11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Call Now Button